Kritikët dhe shkolla jopublike Perla!

Kritika ndaj shkollës jopublike "Perla"

Programet e studimit 2010-2011


MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS
AGJENCIA KOMBËTARE E PRANIMEVE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË ( APRIAL )
RRETHI QYTETI
Plotësoni KODIN e Programit të Studimit për secilën Preferencë
EMRI I SHKOLLËS
EMRI ATESIA MBIEMRI
Vendosni numrin e preferencës në krah të kodit të programit të studimit
UNIVERSITETI I TIRANËS
001 Histori
002 Gjeografi
003 Gjuhë – Letërsi
004 Gazetari
005 Biologji
006 Bioteknologji
007 Matematikë
008 Fizikë
009 Informatikë
010 Kimi
011 Kimi Ushqimore
012 Kimi Industriale
013 Inxhinieri Matematike dhe Informatike
014 Teknologji informacioni dhe komunikimi
015 Gjuhë Angleze
016 Gjuhë Frënge
017 Gjuhë Gjermane
018 Gjuhë Italiane
019 Gjuhë Greke
020 Gjuhë Turke
021 Gjuhë Ruse
022 Gjuhë Spanjolle
023 Gjuhë Angleze (Kukës)
024 Gjuhë Angleze (Sarandë)
025 Psikologji
026 Punë Sociale
027 Filozofi
028 Sociologji
029 Shkenca Politike
030 Administrim dhe politikë sociale
031 Administrim – Biznes
032 Ekonomiks
033 Financë
034 Informatikë Ekonomike
035 Administrim – Biznes (Kukës)
036 Administrim- Biznes (Turizëm, Sarandë)
037 Mjekësi e Përgjithshme
038 Farmaci
039 Stomatologji
040 Shëndeti Publik
041 Infermieri e Përgjithshme
042 Mami
043 Teknik i Lartë Laboratori
044 Fizioterapi
045 Logopedi
046 Imazheri
047 Infermieri e Përgjithshme (Kukës)
048 Drejtësi
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
049 Drejtim i Fermave dhe Agrobiznesit
050 Drejtim i Fermave dhe Agrobiznesit(Lushnjë)
051 Ekonomi dhe Politikë Agrare
052 Financë – Kontabilitet
053 Financë – Kontabilitet (Lushnjë)
054 Mbrojtje Bimësh
055 Hortikulturë
056 Hortikulturë (Lushnjë)
057 Prodhim Bimor
058 Zootekni dhe Biznes Blegtoral
059 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi
060 Inxh. Agromjedisi dhe Ekologji
061 Inxh. Agrare – Agromekanizim
062 Teknologji Agroushqimore
063 Vreshtari – Enologji
064 Inxhinieri Pyjesh
065 Inxhinieri Përpunim Druri
066 Mjekësi Veterinare
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
067 Inxhinieri Ndërtimi
068 Inxhinieri Hidroteknike
069 Inxhinieri Mjedisi
070 Arkitekturë
071 Inxhinieri Gjeodet
072 Inxhinieri Elektrike (Automatizim iIndustrisë)
073 Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)
074 Inxhinieri Mekatronike
075 Inxhinieri Fizike
076 Inxhinieri Matematike
077 Inxhinieri Mekanike
078 Inxhinieri Tekstile dhe Mode
079 Inxhinieri Materiale
080 Inxhinieri Ekonomike
081 Inxhinieri në Shkencat e Tokës
082 Inxhinieri Gjeoinformatike
083 Inxhinieri e Gjeoburimeve
084 Inxhinieri Elektronike
085 Inxhinieri Informatike
086 Inxhinieri Telekomunikacioni
UN. I KORÇËS “Fan S. Noli”
087 Cikli i Ulët
088 Cikli i Ulët Parashkollor
089 Cikli i Ulët dhe Anglisht për ciklinfillor(Pogradec)
090 Gjuhë Angleze
091 Filozofi –Sociologji
092 Matematikë – Fizikë
093 Matematikë – Informatikë
094 Gjuhë – Letërsi
095 Gjuhë Letërsi shqipe dhe frënge
096 Histori – Gjeografi
097 Biologji – Kimi
098 Teknologji informacioni
099 Marketing
100 Menaxhim
101 Turizëm
102 Turizëm (Pogradec)
103 Financë
104 Agrobiznes
105 Hortikulturë
106 Agroushqim (Inxhinieri Agronomike)
107 Teknologji e Prodhimit Bimor
108 Infermieri e Përgjithshme
109 Mami( Infermier)
UN. I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani”
110 Gjuhë Shqipe – Letërsi
111 Gjuhë Shqipe dhe Frënge
112 Histori-Gjeografi
113 Histori dhe Gjuhë Gjermane
114 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane
115 Gjuhë Angleze
116 Gjuhë Gjermane
117 Gjuhë Frënge
118 Gjuhë Italiane
119 Gazetari
120 Biologji-Kimi
121 Matematikë-Fizikë
122 Teknologjitë e Informacionit
123 Infermieri e Përgjithshme
124 Infermieri – Mami
125 Cikli i Ulët
126 Cikli i Ulët Parashkollor
127 Edukatë Qytetare
128 Punonjës Social
129 Filozofi-Sociologji
130 Psikologji
131 Edukim Fizik dhe Sporte
132 Administrim-Biznes
133 Financë-Kontabilitet
134 Ekonomia dhe e drejta
UN. I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej”
135 Histori – Gjeografi
136 Gjuhë-Letërsi Shqipe
137 Administrim-Publik
138 Turizëm
139 Kontabilitet – Financë
140 Gjuhë Angleze
141 Gjuhë Italiane
142 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek
143 Cikli i Ulët
144 Cikli i Ulët Parashkollor
145 Matematikë-Fizikë
146 Fizikë dhe Teknologji informacioni
147 Teknologji informacioni
148 Matematikë-Informatikë
149 Biologji-Kimi
150 Infermieri
UN. I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi”
151 Gjuhë – Letërsi
152 Histori
153 Gjeografi
154 Gazetari dhe Komunikim
155 Matematikë
156 Fizikë
157 Biologji-Kimi
158 Informatikë
159 Infermieri e përgjithshme
160 Infermieri (Mami)
161 Infermieri (Fizioterapi)
162 Administrim-Biznes
163 Financë – Kontabilitet
164 Turizëm
165 Anglistikë
166 Italianistikë
167 Gjermanistikë
168 Frëngjisht
169 Cikli i Ulët
170 Cikli i Ulët Parashkollor
171 Psikologji
172 Punë Sociale
173 Edukim Fizik e Sporte
174 Drejtësi
UN. I VLORËS “Ismail Qemali”
175 Cikli i Ulët
176 Cikli i Ulët Parashkollor
177 Biologji
178 Kimi
179 Pedagogji e Specializuar
180 Aktuaristikë
181 Gjuhë – Letërsi
182 Gjuhë Angleze
183 Gjuhë Italiane
184 Drejtësi
185 Administrim – Biznes
186 Menaxhim Turizmi
187 Ekonomiks
188 Financë
189 Inxhinieri Navigacioni
190 Inxhinieri Navigacioni(Peshkim detar)
191 Inxhinieri Mekanike
192 Inxhinieri Mekanike(Inxhinieri Navale)
193 Teknologji informacioni
194 Matematikë
195 Matematikë(Matematikë – Fizikë)
196 Fizikë
197 Matematikë – Financë
198 Informatikë
199 Inxhinieri Elektrike
200 Shkenca kompjutacionale
201 Shkenca kompjuterike
202 Infermieri e përgjithshme
UN. I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu”
203 Shkenca të Administrimit
204 Menaxhim Turizmi
205 Juridik
206 Shkenca të Administrimit
(Financë-Kontabilitet)(Peshkopi)
207 Shkenca të Administrimit
(Financë-Bankë)(Peshkopi)
208 Shkenca të Administrimit (
Menaxhim-Marketing)(Peshkopi)
209 Shkenca të Administrimit
(Administrim-Biznesi)(Peshkopi)
210 Gjuhë Angleze
211 Cikli i Ulët
212 Ekspert në Proceset e Formimit(3 vjeçar)
213 Informatikë- Anglisht (Peshkopi)
214 Gjuhë-Letërsi-Anglisht (Peshkopi)
215 Matematikë – Fizikë (Peshkopi)
216 Matematikë – Informatikë (Peshkopi)
217 Biologji – Kimi (Peshkopi)
218 Psikologji – Sociologji (Peshkopi)
219 Ekspert në proceset e formimit(Peshkopi)(3 vjeçar)
220 Drejtësi(Asistent Ligjor)(2 vjeçar)
221 Shkenca të Administrimit(AsistentAdministrativ)(2 vjeçar)
222 Infermieri e përgjithshme (3 Vjeçare)
223 Ndihmës Dentist(2 vjeçar)
224 Informatikë(Specialist RrjetashKompjuterike)(2 vjeçar)
225 Menaxhim Ndërtimi(2 vjeçar)
226 Shkenca të Administrimit(MenaxhimTransporti detar/tokësor)(2 vjeçar)
227 Mekanike(Teknologji Automobilash)(2vjeçar)
228 Shkenca kompjuterike
229 Sistemet e informacionit
230 Teknologji informacioni
231 Drejtësi(Asistent ligjor)(Peshkopi)
(2-vjeçar)
232 Infermieri e përgjith.(Peshkopi)(3 – vjeçare)
233 Informatikë (Specialist Rrjetashkompjuterike)(Peshkopi)(2-vjeçar)
234 Menaxhim Turizmi
235 Menaxhim I SME-ve
AKADEMIA E ARTEVE
236 Regji filmi dhe TV
237 Aktrim
238 Regji
239 Skenografi –Kostumografi
240 Koreografi
241 Pikturë
242 Skulpturë
243 Muzikologji
244 Kompozim
245 Dirigjim
246 Piano
247 Violinë
248 Violonçel
249 Violë
250 Kitarë
251 Kontrabas
252 Flaut
253 Oboe
254 Klarinetë
255 Fagot
256 Korno
257 Trombë
258 Trombonë
259 Bastub
260 Këngëtar
261 Pedagogji Muzikore
262 Fizarmonikë Klasike
UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS
263 Shkenca të lëvizjes
264 Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetitdhe rekreacionit

Emri Mbiemri Firma
MATURANTI ………………………………………………………………. ………………………………..
MËSUESI KUJDESTAR …………………………………………………………….. …………………………………
DREJTORI I SHKOLLËS ……………………………………………………………… …………………………………
Vula
AGJENCIA KOMBËTARE E PRANIMEVE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (APRIAL)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: